ni Homer Nievera, CDE | Kung nagsisimula ka pa lang sa pagnenegosyo o nag-iisip pa lang mag ka-negosyo, naisip mon a bang puwede kang malugi sa pamamagitan ng pagwaglit lamang sa maliliit na bagay? Para di masayang ang pinaghirapang puhunan – na madalas ay hiram…