ni Homerun Nievera | Lahat ng negosyo ay nais makilala upang maisakatuparan ang paglago nito. Kung di ka kilala o wala kang tinaguriang “brand awareness” – di ka makakabenta at makauungos sa iyong kakumpitensiya. Mahalaga ang pagpapakilala ng iyong brand o tatak – maging pangalan man…